UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk Noord nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 27 febr. 2015 om 19.30 uur in het wijkgebouw “HET TORENNEST”aan de Matthijs Kiersstraat.

 

Binnen het bestuur is er nog steeds plaats voor diverse bestuurders.

Wij zoeken een bestuurslid met taakveld Contactpersonen.

 

Ook zouden we het bestuur graag willen uitbreiden met iemand die het aanspreekpunt is voor de activiteiten binnen onze vereniging.

En bestuursleden, die samen met de andere leden van het bestuur, willen meedenken om zo een levendige vereniging in onze wijk in stand te houden zijn van harte welkom.

 

Mocht u interesse hebben of wilt u meer weten over de taakinhoud , U kunt altijd terecht bij een van de bestuursleden

 

mv.Albertine de Jonge,               H. v. Swinderenstraat 31 .         

mv.Elly van der Maas ,                Houthaven 28.                 

dhr.Lefert Roo,                            Egbert Hiddinkstraat 1    

 

De jaarverslagen 2014 zijn gepubliceerd in de wijkinfo. De financiële jaarrekening 2014 evenals de begroting 2015 liggen ter inzage op de vergadering.   

 

 

                                                 AGENDA

1       Opening.

2       Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 februari 2014 . Deze is afgedrukt in de wijkinfo.

3       Bespreken van de financiële jaarrekening 2014.

4       Bespreken rapport kascommissie.( Winy Hoogma en Herman van Dijk)

5       Goedkeuren jaarrekening 2014 en dechargeren bestuur.

6       Benoemen nieuw kascommissielid. Aftredend is de heer  Hoogma.

7       Bespreken financiële begroting 2015.

8       Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en herkiesbaar: mv. Elly van der Maas, secretaris. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.

PAUZE.

9       Wijkgebouw. Toelichting op de stand van zaken tot nu toe.

10    Terugblik 2014, de diverse verslagen zijn te vinden in de wijkinfo.

11    Vooruitblik 2015.

12    Rondvraag.

13    Sluiting.

 

 

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1